DC Algemene voorwaarden

Myfx
BTW: NL.036051627B01
kvk: 52935183
E-mail: info@myfx.nl
Rekeningnummer: NL85RABO0312024827

Algemene bepalingen

A. Alle deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en het regelsysteem, en zich hieraan te houden.
B. Tijdens de evenementen van Myfx is het meest recente spelregelsysteem van toepassing.
C. Bij overtreding van de Nederlandse wet zal het bestuur de plaatselijke autoriteiten inschakelen.
D. Uitzondering op bovenstaande bepaling zijn geacteerde overtredingen welke plaatsvinden binnen het rollenspel.
E. Een ieder dient zich naast boven bepaalde te houden aan de algemeen geldende normen en waarden van de Nederlandse samenleving.

F. Bij calamiteiten dient de Myfx-organisatie op de hoogte te worden gebracht. Zo nodig kan zij dan de benodigde instanties inschakelen.
G. Myfx behoudt zich het recht voor om een ieder toegang met opgaaf van reden te weigeren tot de evenementen.
H. Myfx behoudt zich het recht voor om een ieder met opgaaf van reden van een evenement te verwijderen.
I. Deelname aan een evenement is te allen tijde voor eigen risico.
J. Het zonder toestemming gebruik maken van vuurwerk, pyrotechniek of open vuur is verboden.
K. Het zonder toestemming koken op het speelterrein is verboden.
L. Het koken op het speelterrein mag alleen op de door Myfx aangewezen plekken.

LARP materialen
A. Deelnemers aan evenementen dienen er van op de hoogte te zijn dat er bij LARP speciaal vervaardigde wapens worden gebruikt. Elke deelnemer kan met deze wapens te maken krijgen en hierdoor geraakt of getroffen worden.
B. Myfx stelt iedere deelnemer verantwoordelijk voor zijn eigen uitrusting. Myfx kan op aanvraag een keuring van uitrusting doen waarbij het oordeel bindend is.
C. Myfx behoudt zich het recht voor om onveilige wapens en/of voorwerpen tijdelijk in te nemen, mits dit niet conflicteert met de huidige wet- en regelgeving, en gedurende het evenement in bewaring te stellen, dan wel niet toe te laten op een evenement.
D. Metalen wapens, incl. schietwapens, zijn verboden op Myfx-evenementen. Alleen huishoudelijke mesjes en gereedschappen zijn toegestaan en dan uitsluitend bij de tent in het tijd-uit gebied.
Foto- en filmmateriaal
A. Het produceren van beeldmateriaal tijdens evenementen dienen te allen tijde niet storend te zijn voor de deelnemers.
B. Het maken van fotomateriaal tijdens evenementen is toegestaan als wordt voldaan aan lid A in dit artikel en de volgende voorwaarden: i.De fotograaf is deelnemer aan het evenement. ii. De personen die gefotografeerd worden hebben toestemming hiervoor gegeven. iii. De foto’s worden ook ter beschikking gesteld aan Myfx iv. De foto’s zijn voor eigen gebruik en worden nadrukkelijk niet voor commerciële doeleinden gebruikt tenzij hiervoor toestemming is verkregen van fotograaf en vastgelegde personen.
C. Het maken van filmmateriaal tijdens evenementen is niet toegestaan, tenzij hiervoor nadrukkelijke toestemming is verkregen van Myfx en de te filmen personen. Indien deze toestemming wordt verkregen gelden dezelfde voorwaarden als voor het maken van fotomateriaal zoals beschreven in lid b van dit artikel.
D. Beeldmateriaal verkregen tijdens activiteiten van Myfx wordt niet zonder toestemming van vastgelegde personen gedeeld via openbare media.
E. Indien na publicatie van beeldmateriaal een deelnemer bezwaar maakt dient het materiaal verwijderd te worden.
Aansprakelijkheid Myfx
A. Myfx is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen en/of het oplopen van persoonlijk letsel tijdens evenementen, van welke aard ook.
B. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Myfx geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
C. Myfx stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant.
D. Myfx zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
E. Myfx is niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
F. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.
G. Myfx is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.

 
 

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

A. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Myfx en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Myfx dan wel een door Myfx ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt of kosteloos ontvangt van Myfx.

B. Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege Myfx verstrekt document.

C. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

D. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Myfx. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement aangegeven op het toegangsbewijs. Alleen de houder van het toegangsbewijs [die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement] krijgt toegang. Myfx mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Myfx is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Myfx dan wel een door Myfx ingeschakeld (voor)verkoopadres.

E. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

F. Alleen aanschaf bij de eventueel erkende voorverkoopadressen of bij Myfx garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

Verbod doorverkoop e.d. 

A. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

B.De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Myfx voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

C. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van €1.000,- per overtreding aan Myfx verschuldigd en €500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van Myfx om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Verplichtingen van de klant 

A. De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het personeel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

B. De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Myfx onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar. 

C. In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, Myfx behoudt het recht bij enige twijfel (van alcohol / drugs gebruik) u te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.

D. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Myfx behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.

Rechten Myfx

A. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen is Myfx gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Myfx, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. 

B. Myfx behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Myfx dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement. 

C. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Myfx gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt. 

Overmacht 

A. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft Myfx het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

B.Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Myfx wordt geannuleerd, zal Myfx uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement. 

C. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Myfx wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.


Huis-, Gedrags-, en Kampeerregels

A. Respecteer de andere deelnemers, wees vriendelijk en beleefd. Het gaat om het spel en het plezier. 

B. Sportiviteit en plezier is het belangrijkste wat er is bij Levend Rollenspel. Respecteer je tegenstander. Het gaat tenslotte om het plezier, niet om het winnen. Eerlijkheid is erg belangrijk, een eervol verlies wordt net zo hard beloond als een eervolle overwinning.

C.Op het terrein moet het tussen 23:00 uur en 10:00 uur rustig zijn i.v.m. andere omwonenden. 

D. Laat toilet en douche schoon achter. Als zeep of toiletpapier op is, meld dit dan aan de organisatie. 

E. Laat geen rotzooi liggen, vuilniszakken zijn eventueel verkrijgbaar bij de organisatie. Deelnemers die toch een rotzooi achterlaten zullen worden gefactureerd voor het opruimen ervan. 

F. Wildplassen is verboden.
G. Roken in de bossen is verboden. 

H. Het kan zijn dat op het evenement de organisatie bepaalde instructies heeft i.v.m. het kamperen. Volg deze dan ook om chaos en onduidelijkheid te voorkomen. 

I. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan, ongeacht hetgeen wat of van wie het gestolen wordt.

Slotbepalingen 

A. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Myfx bestaat is Nederlands recht van toepassing. 

B. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Myfx en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.